Algemene voorwaarden

1 Algemeen.


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van allesverven.nl

de voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website (allesverven.nl)

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Allesverven.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door allesverven.nl erkend.

Allesverven.nl garandeert dat het geleverde product voldoet en aan de in het aanbod vermelde specificaties.


Levering

 

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

In het kader van de regels koop op afstand zal allesverven.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad of niet leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet of dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand naar plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dit geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van allesverven.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door allesverven.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten word geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW

BETALEN. Alle bestellingen dienen vooraf te worden betaald.


Zichttermijn en herroepingsrecht.


Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van ) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan allesverven.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na levering schriftelijk melding te maken bij allesverven.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zij teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking ( inclusief accessoires en bijbehorende documentatie ) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afmer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt allesverven.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer word terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel op eigen risico van de afnemer.

Het herroepingsrecht geldt niet voor alle soorten verf die volgens specificaties van de consument op kleur zijn geleverd. Deze kunnen nooit of te nimmer geruild of geretourneerd worden


Gegevensbeheer


indien u een bestelling plaatst bij allesverven.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van allesverven.nl. allesverven.nl houd zich aan de wet persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze privacy policy.

Allesverven.nl respecteert de privacy van gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.

Allesverven.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailingslijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


Garanties


allesverven.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, en betrouwbaarheid en levensduur zoals deze doorpartijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van allesverven.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Allesverven.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht bij geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer( alvorens over te gaan tot terugzending aan allesverven.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan allesverven.nl eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan allesverven.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te worden geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door allesverven.nl gegrond bevonden worden, zal allesverven.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos of met de afnemer een schriftelijke over de schadevergoeding treffen, met diende verstande dat de aansprakelijkheid van allesverven.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van allesverven.nl ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van allesverven.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van allesverven.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding en welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Allesverven.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

De garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens allesverven.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van allesverven.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen


aanbiedingen

 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoud allesverven.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 mondeling toezegging verbinden allesverven.nl.

7.4 aanbiedingen van allesverven.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 allesverven.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvulling, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeen gekomen.


8 overeenkomst


8.1 Een overeenkomst tussen allesverven.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door allesverven.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Allesverven.nl behoud zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9 Afbeeldingen en specificaties


9.1 alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc,; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van allesverven.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht


10.1 Allesverven.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Allesverven.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

10.3 Allesverven.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Allesverven.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

10.4 Indien Allesverven.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid


11.1 Allesverven.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


12. Eigendomsvoorbehoud


12.1 Eigendom van alle door Allesverven.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Allesverven.nl zolang de afnemer de vorderingen vanAllesverven.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Allesverven.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:92 BW.

12.2 De door Allesverven.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Allesverven.nl of een door Verfwebwinkel.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Allesverven.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Allesverven.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan allesverven.nl.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter


13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Allesverven.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zutphen kennis, tenzij Allesverven.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.